Komunikaty

Klauzula informacyjna - ochrona danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1.    Administratorem danych osobowych Pana/Pani oraz Państwa dzieci jest Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny, z siedzibą przy ul. Trzech Budrysów 32,  02-381 Warszawa, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły – Jolantę Zan Szantroch.
2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pisząc na adres iod@dbfo-ochota.waw.pl
3.    Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie do celów związanych z zadaniami Szkoły Podstawowej nr 175 w Warszawie na podstawie przepisów prawa.
4.    Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:
osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
5.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
6.    Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane:
w związku z procesem edukacji, przez czas trwania procesu edukacji, po tym czasie zgodnie z zasadami archiwizacji.
7.    Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
8.    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., wymienionego na wstępie.
9.    Dane, które podaje Pan/Pani wynikają z wymogu ustawowego.
10.  Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 sierpnia 2018 10:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Renata Jończyk
Ilość wyświetleń: 298
24 sierpnia 2018 10:16 (Renata Jończyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany